پنج‌شنبه, 5 ارديبهشت 1398 English
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره


هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در هفدهم بهمن ماه 1382 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس گردید. هدف از راه اندازی این هیأت، حمایت از گسترش کمی و کیفی برگزاری کرسی ها در حوزه علوم انسانی و معارف دینی و مساعدت مؤثر به بسط آزاداندیشی و شکل گیری جنبش ملی نقد و نظریه پردازی در ایران است.

 
 
 کمیته اجرایی
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره واحد دزفول


    
اعضای کمیته:

 

 ردیف

 نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی 

سمت 

 1

 آقای قدرت اله متین

 علوم سیاسی

 رئیس کمیته

 2

 دکتر حسن براتی

 برق

 دبیر کمیته

 3

 دکتر محمدرضا سنگری

 زبان و ادبیات فارسی

 عضو کمیته

 4

 دکتر سید احمد حسینی کازرونی

 زبان و ادبیات فارسی

 عضو کمیته

 5

 خانم دکتر مریم بختیار

 زبان و ادبیات فارسی

 عضو کمیته

6

دکتر مسعود برومند نسب

روان شناسی

عضو کمیته

7

دکتر علی زاهد

فلسفه

عضو کمیته

8

دکتر عبدالرضا پاژخ

زبان انگلیسی

عضو کمیته


 - آئین نامه برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره واحد دزفول

 

  - طرح نامه ها:

 -  وب سایت هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی

 


 

کرسی های آزاد اندیشی 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول